Privacyverklaring

Geheimhouding en privacy

1. Leverancier en bewaarnemer zijn verplicht alle informatie van de Walhoeve en/of de afnemers, waarvan hij weet of redelijkerwijze moet weten dat deze een vertrouwelijk karakter heeft en/of dat kennisname daarvan door derden voor haar en/of haar zakenrelaties nadelig kan zijn, geheim te houden, tenzij op een der partijen een wettelijke- of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Voornoemde verbintenis omvat tevens de verplichting voornoemde informatie op geen enkele wijze commercieel of anderszins te zullen gebruiken of exploiteren zonder de uitdrukkelijke toestemming van de afnemer.
2. Leverancier en bewaarnemer zullen hun verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hen ingeschakelde derden en werknemers.
3. Niet geanonimiseerde informatie van een enkele afnemer wordt niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van de Walhoeve nodig is.